Organizacja terenu budowy

Teren budowy to miejsce, w którym realizowana jest inwestycja budowlana. Aby praca w takim miejscu przebiegała sprawnie, bezpiecznie i by zapewnić komfort pracownikom, konieczne jest jego odpowiednie zagospodarowanie. Wyjaśniamy, jak powinien wyglądać plac budowy i co obowiązkowo musi się na nim znaleźć.

Prace przygotowawcze na terenie budowy

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia pierwszych prac przygotowawczych – mówi o tym ustawa art. 41 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. z.). Mogą one być przeprowadzane tylko na terenie, co do którego wydano pozytywną decyzję o możliwości realizacji inwestycji budowlanej. Zgodnie z przepisami prace przygotowawcze obejmują:

  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
  • wykonanie niwelacji terenu;
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace te obejmują także ogrodzenie terenu, oznaczenie go i stworzenie zaplecza budowy.

Organizacja placu budowy – jak przebiega?

Za zorganizowanie terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, odpowiada kierownik budowy. To on na zlecenie inwestora musi dopilnować, aby plac był podzielony na strefy, prawidłowo oznakowany i zagospodarowany. Jego obowiązki szczegółowo opisuje art. 42. 1. ustęp 2 ustawy Prawo budowlane.

Rozpoczynając prace przygotowawcze, inwestor powinien wskazać dokładny termin, kiedy zacznie się sama budowa. Musi to zrobić minimum 7 dni przed rozpoczęciem realizowania inwestycji.

Ogrodzenie terenu budowy

Zanim rozpocznie się wznoszenie budynku, należy zabezpieczyć teren prac przed tym, aby nie miały do niego dostępu osoby nieupoważnione. W tym celu wykonuje się wokół niego ogrodzenie. Zgodnie z art. 22. Prawa Budowlanego to kierownik budowy powinien zająć się zabezpieczeniem samego placu, a także znajdujących się na nim urządzeń i obiektów.

Wokół terenu robót może powstać zarówno ogrodzenie trwałe, jak i tymczasowe. Wymaga się, aby miało ono przynajmniej 1,5 m wysokości. Magazynując materiały budowlane, należy zachować minimum 0,75 m odległości od krawędzi takiego płotu.

Inwestorzy najczęściej decydują się na wykonanie ogrodzenia tymczasowego – z szeroką bramą umożliwiającą swobodny wjazd maszyn i pojazdów na teren robót.

Oznaczenie terenu budowy

Kierownik budowy jest zobowiązany umieścić przed terenem, na którym realizowana jest inwestycja, tablicę informacyjną. Powinna ona być zawieszona w widocznym, a jednocześnie niedostępnym dla przechodniów miejscu oraz czytelnie wypełniona. Na charakterystycznej żółtej tablicy muszą się znaleźć:

  • informacje na temat rodzaj robót budowlanych, dokładny adres ich prowadzenia, datę i numer pozwolenia na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
  • nazwa właściwego organu nadzoru budowlanego;
  • nazwa i kontakt do inwestora;
  • nazwa wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru budowlanego i projektanta.

Oświetlenie terenu budowy

W przypadku, kiedy prace budowlane są prowadzone po zmroku lub światło dzienne jest niewystarczające, na terenie robót muszą znaleźć się dodatkowe lampy. Na place budowy wybiera się takie, które nie stwarzają ryzyka porażenia pracowników prądem.

Zaplecze budowy – czym jest i dlaczego musi znaleźć się na terenie realizacji inwestycji?

Zaplecze budowy na terenie robót organizuje się zarówno po to, aby składować materiały budowlane, jak i by zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy. Są to obiekty, wszelkie środki techniczne i materialne niezbędne do realizacji określonych prac przez zespół pracujący przy danej inwestycji. Pozostają one na terenie budowy aż do jej ukończenia.

Obowiązek istnienia na placu robót zaplecza dla pracowników narzuca § 30 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Socjalne zaplecze budowy

Pracownicy zatrudnieni na placu robót powinni mieć dostęp do szatni, miejsca, w którym mogą zjeść i odpocząć. We wnętrzu przeznaczonym do regeneracji sił i ogrzania się temperatura nie może być niższa niż 16 °C. Natomiast jeżeli na budowie jest zatrudnionych więcej niż 20 osób, to jadalnia i szatnia nie mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu.

Zaplecze socjalne musi być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników. Każdy z nich powinien mieć szafkę, wyznaczone miejsca do przechowywania odzieży roboczej i rzeczy osobistych. Natomiast w jadalni musi znajdować się odpowiednia liczba krzeseł i stołów – tak, aby każdy mógł swobodnie korzystać z pomieszczenia.

Sanitarne zaplecze budowy

Personel pracujący na budowie powinien mieć zapewniony dostęp do toalet. To, jakie warunki musi zapewnić pracodawca zatrudnionym tam pracownikom, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku dotyczące przepisów BHP.

Toalety powinny znajdować się w odległości:

  • 125 m od stanowiska pracy, jeżeli jest ona wykonywana na otwartym terenie;
  • 75 m od stanowiska pracy w przypadku, gdy personel wykonuje obowiązki zawodowe wewnątrz budynku.

Wymaga się, aby toaleta na budowie była pomieszczeniem wentylowanym, z oświetleniem, utrzymanym w czystości i by znajdował się w niej papier toaletowy. Natomiast w miejscach, w których są zatrudnieni niepełnosprawni, sanitariaty muszą być dostosowane do ich potrzeb.

Ile toalet powinno znajdować się na zapleczu budowy?

Toaleta znajdująca się na budowie, która trwa krócej niż 3 miesiące, nie musi być podłączona do sieci kanalizacyjnej. Ustawodawca wymaga umieszczenia na placu robót konkretnej liczby kabin WC – w zależności od tego, czy pracują tam wyłącznie mężczyźni, czy również kobiety.

Jedna toaleta powinna przypadać na 20 zatrudnionych pań i 30 panów. Wymagane jest także, aby 30 mężczyzn miało możliwość korzystania z przynajmniej jednego pisuaru. Zatrudniając kobiety, należy im również zapewnić pojemnik na odpady sanitarne.

Co może pomóc zorganizować plac budowy?

Wyzwaniem dla inwestorów może być zwłaszcza organizacja zaplecza sanitarnego. Z pomocą przychodzą jednak firmy zajmujące się wynajmem przenośnych WC. To solidne konstrukcje, które zapewniają komfort higieniczny pracownikom.

Przenośne toalety są nie tylko dostarczane, ale też serwisowane przez zewnętrzne firmy. Znajdują się w nich podajniki na papier, wieszaki, dlatego są one dostosowane do przepisów, które obowiązują na placu budowy.

Organizacja terenu robót to wieloetapowe przedsięwzięcie. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia z zewnątrz – będzie nim firma, która zajmie się organizacją zaplecza sanitarnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.